Mar 30, 2011

治劼趣事之一妈咪:今天在school有cry 吗?
治劼:有
妈咪:做么cry, cry?
治劼:找妈咪咯。。。
妈咪:你cry cry时,老师和你讲什么?
治劼:No cry, no cry, later go back got mummy。。。。

No comments: